Jaarverslag 2019

2019 in vogelvlucht

“Slimme convenanten met schuldeisers maken het mogelijk hulpvragers sneller te helpen”

Linda van Vliet, senior beleidsadviseur NVVK

Convenanten

“Een mooi moment in 2019 was de ondertekening van het NVVK-convenant met KPN”, vertelt senior beleidsadviseur Linda van Vliet. “In de voorgaande convenanten met schuldeisers gingen schuldeisers altijd ‘in principe’ akkoord. In het KPN-convenant is voor het eerst afgesproken dat KPN altijd akkoord gaat met voorstellen van NVVK-leden. Ook worden alle schulden voor onbepaalde tijd bevroren als een financiële hulpverlener contact opneemt met de KPN. Dus ook budgetbeheerders en bewindvoerders van NVVK-leden kunnen hier gebruik van maken.”

Kortere doorlooptijd
Het KPN-convenant is een belangrijke stap om doorlooptijden te verkorten, een van de doelstellingen waar de NVVK zich met haar leden voor inzet.
“Meer schuldeisers volgden in 2019 het voorbeeld om standaard akkoord te gaan”, aldus Linda van Vliet. “Op lokaal niveau, in Amsterdam en Den Haag, is volop ervaring opgedaan met ‘standaard akkoord gaan’ in de projecten voor Collectief Schuldregelen. De ervaringen zijn heel positief. Daardoor hebben we in 2019 met Vodafone en Bringway kunnen afspreken dat zij landelijk standaard akkoord gaan.”

Slimme afspraken
“In 2020 zullen we ons volop inzetten om tot nieuwe afspraken met schuldeisers te komen. Door de coronacrisis neemt de kans op schulden bij een grote groep Nederlanders toe. Slimme afspraken met schuldeisers maken het mogelijk om snel te helpen.”

Terug naar boven

Nederlandse Schuldhulproute

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met schulden de juiste hulp krijgen: die vraag lag ten grondslag aan de ontwikkeling van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De NSR bestaat uit een samenwerking tussen Geldfit.nl, SchuldenlabNL, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Inmiddels zijn ook gemeenten, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen, telecombedrijven, deurwaarders en incassobedrijven aangesloten.

Al vrij snel na de geboorte van het idee voor de Schuldhulproute dacht de NVVK mee over de ontwikkeling ervan. “We werken graag mee aan dit soort publiek-private initiatieven”, zegt senior beleidsadviseur Joeri Eijzenbach. “We dachten mee over de inrichting van de route en de betrokken initiatieven: hoe zijn ze opgezet, is de route compleet? Ons belang was te borgen dat iemand die via de Schuldhulproute in beeld komt, ook daadwerkelijk bij de professional uitkomt als dat nodig is. Vanuit de NSR en SchuldenlabNL was er behoefte aan goedkeuring vanuit de NVVK, zodat ook gemeenten bereid zouden zijn om aan te haken.”

“We hebben ook nog actief meegedacht over de route zelf, in hippe werksessies met een hoog ict-gehalte. Daarin kregen we een mooi inkijkje in de kennis die er bij banken nu al is over mensen met betalingsproblemen. Samen met SchuldenlabNL benadrukten we het grote belang van het schuldenzorgvrij maken van klanten.”

Eijzenbach: “We zijn dus direct in de praktijk van de NSR gestapt om meters te maken. Zo kwamen we samen met nieuwe partners tot een beter en breder aanbod van schuldhulpverlening.”

Terug naar boven

Innoveren met SchuldenlabNL

De NVVK is partner van SchuldenlabNL, het nationale initiatief om de schuldhulpverlening te verbeteren door bewezen innovaties landelijk beschikbaar te stellen.

Samen met SchuldenlabNL zetten we in 2019 de eerste stappen voor de landelijke invoering van de methode van ‘Collectief Schuldregelen’. Schuldhulpverleners verzamelen alle schulden van een schuldeiser, zetten ze op een lijst en vragen de schuldeiser om in één keer akkoord te gaan met een saneringsvoorstel.
Dit proces wordt verder versneld omdat we in 2019 landelijke convenanten afsloten met schuldeisers, zodat ze standaard akkoord geven op voorstellen van schuldhulpverleners die aangesloten zijn bij de NVVK.
In 2020 ontwikkelen we dit verder en verfijnen we de afspraken op regionaal en gemeentelijk niveau. Deze set afspraken wordt ook gebruikt in het digitale berichtenverkeer tussen hulpverleners en schuldeisers via het Schuldenknooppunt. Efficiënt digitaal berichtenverkeer en het werken met schuldenlijsten in plaats van individuele aanvragen zorgt samen met de inzet van saneringskredieten voor een grote stap voorwaarts in de aanpak van schuldenproblematiek.

Terug naar boven

Lancering Landelijk Garantiefonds Saneringskrediet

In september filosofeerde het kabinet over de oprichting van een investeringsfonds voor het Nederlandse bedrijfsleven. In een tijd dat geld lenen geld oplevert vanwege de negatieve rente is dat een creatieve gedachte. De NVVK stelde voor om niet alleen het bedrijfsleven op die manier te helpen, maar ook het schuldenprobleem ermee aan te pakken. We pleitten voor een fonds waarmee in heel Nederland saneringskredieten verstrekt kunnen worden.

Op ons voorstel volgden veel positieve reacties. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit de hoek van private schuldeisers. Daar is meer draagvlak voor de inzet van saneringskredieten dan weleens gedacht wordt.

Wij weten uit eerder NVVK-onderzoek dat gemeenten twee belemmeringen ervaren in het gebruik van saneringskredieten:

 • onbekendheid met het product en de manier van werken;
 • angst voor onbeheersbare risico’s.

Tegelijkertijd weten wij dat gemeenten die er wel mee werken heel enthousiast zijn over de resultaten:

 • één schuldeiser met één regeling voor terugbetaling;
 • hierdoor schuldenrust bij de hulpvrager;
 • en vermindering van kosten debiteurenbeheer bij de schuldeisers.

Anders dan veel gemeenten denken, kent het verstrekken van saneringskredieten beperkte risico’s. In de praktijk blijft het percentage niet-betalers ruim onder de 5%. Het netwerk Sociale Banken Nederland van de NVVK stimuleert met kennis en inzicht de inzet van saneringskredieten.

Op verzoek van deelnemende gemeenten biedt het netwerk nu al een garantieregeling via een fonds. Wij willen dit fonds opschalen naar een landelijk dekkend fonds, waarin ook schuldeisers (publiek en privaat) participeren.

In de tweede helft van 2019 hebben we de ontwikkeling van dit fonds gekoppeld aan twee andere ontwikkelingen: het Schuldenknooppunt en de methode van Collectief Schuldregelen zoals die wordt ontwikkeld door SchuldenlabNL. Zo ontstaat een arrangement dat uitgaat van de inzet van saneringskrediet in plaats van schuldbemiddeling. Het heeft veel voordelen:

 • Het versnelt ons werk;
 • Het vergroot ons bereik;
 • Schuldenproblematiek komt eerder in beeld;
 • We besteden minder tijd aan bureaucratische handelingen;
 • We hebben meer tijd voor ondersteuning van hulpvragers.

Het Landelijk Garantiefonds Saneringskredieten is randvoorwaarde voor een succesvol gebruik van dit NVVK-arrangement.

Terug naar boven

Verkiezing SHV van het jaar

Samen met Schouders Eronder organiseerden we in 2019 de verkiezing ‘Schuldhulpverlener van het Jaar’. Uit tientallen kandidaten selecteerde een jury drie genomineerden waarop collega’s uit de branche konden stemmen. Ilona van Beusekom van de Sociale Dienst Drechtsteden verwierf uiteindelijk de onderscheiding.

“In het begin dacht ik: dit hoeft van mij niet hoor. Al die poespas”, zegt schuldhulpverlener Marry van Koot van COD Westerbeek over haar deelname aan de verkiezing voor de Schuldhulpverlener van het jaar. “Laat mij maar gewoon op de achtergrond. Maar hoe meer het vorderde, hoe leuker ik het begon te vinden.”

“Ik heb veel mensen gesproken en veel contacten gelegd”, zegt mede-finalist Roy Spiertz, schuldhulpverlener bij Kredietbank Limburg. “Ik kijk positief op de verkiezing terug”.

De verkiezing werd georganiseerd door het samenwerkingsverband Schouders Eronder, met een grote rol voor de NVVK. De vijf partijen in het samenwerkingsverband laten met de onderscheiding zien dat het beroep van schuldhulpverlener waardering verdient. De drie finalisten hadden in het kader van de verkiezing onder andere een ontmoeting met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarnaast gaven ze interviews aan regionale en landelijke media en leverden ze bijdragen aan bijeenkomsten over hun vak.

Winnares werd Ilona van Beusekom, werkzaam bij Sociale Dienst Drechtsteden. Elders in dit jaarverslag blikt ze terug op haar verkiezing.

Terug naar boven

Schuldenknooppunt

“Medio 2017 startte de NVVK met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken met een onderzoek om na te gaan hoe digitale communicatie met schuldeisers in het schuldregelingstraject het beste vormgegeven kan worden”, vertelt projectleider Marianne Oostrik van het Schuldenknooppunt.
“In het afgelopen jaar heeft dat geresulteerd in een proefopstelling die samen met schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers is ontwikkeld. Inmiddels is dit project afgerond en is een nieuw project gestart voor de doorontwikkeling naar een Schuldenknooppunt dat landelijk kan worden uitgerold.”

Het Schuldenknooppunt, aanvankelijk bekend als NVVK-(wereld)stekker, werd het afgelopen jaar steeds bekender en kan rekenen op een stevig en groeiend draagvlak bij schuldeisers en andere stakeholders.

 • De VNG is ingestapt om het Schuldenknooppunt van proefopstelling naar landelijke implementatie te brengen.
 • Staatssecretaris van Ark van SZW heeft de verwachting uitgesproken dat alle overheidsschuldeisers zullen aansluiten op het Schuldenknooppunt.
 • Koepelorganisatie Energie-Nederland heeft de intentie uitgesproken dat haar leden gaan aansluiten.
 • In de uitvoering is nauwe samenwerking gezocht met het initiatief Collectief Schuldregelen van SchuldenlabNL, dat uitstekend gefaciliteerd kan worden door het Schuldenknooppunt.
 • Schuldenwijzer heeft aangegeven op termijn aan te zullen sluiten op het Schuldenknooppunt.

Marianne Oostrik: “Op dit moment wordt met een beperkt aantal schuldhulpverleners, schuldeisers en softwareleveranciers gewerkt aan de livegang medio 2020 van het Schuldenknooppunt voor deze startgroep. Zij gaan proefdraaien tot aan de landelijke livegang begin 2021. In de tussentijd wordt gewerkt aan de governance, het afsprakenstelsel en het financieringsmodel dat hoort bij een landelijk opererend platform.”

In de startfase beperkt het Schuldenknooppunt zich tot de uitwisseling van standaardberichten om een minnelijke schuldregeling tot stand te brengen. Het streven is om dé standaard te worden voor berichtenverkeer in het schuldendomein, waarmee ook schuldhulpverleningsprocessen als vroegsignalering ondersteund kunnen worden. Zie ook nvvk.nl/schuldenknooppunt.

Terug naar boven

Een gloednieuwe missie

In 2019 is een werk- en denkproces in de vereniging afgerond met het vaststellen van een nieuwe missie en visie. De missie is kort en krachtig:
Een fundamentele bijdrage leveren aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen. Het is een missie die eigenlijk ook van toepassing is op ten minste een deel van onze ketenpartners.

Dat maakt hem juist zo geschikt als missie voor de NVVK, vinden wij. Omdat wij in onze missie willen benadrukken niet uniek en onderscheidend te zijn, maar juist gericht op samenwerking. ‘It takes a society to solve a debt’: niemand lost de schuldenproblematiek in zijn eentje op, dat kan alleen samen.

De bijbehorende visie is veel verder uitgewerkt. Daarin laten we zien op welke manier wij werken aan de beoogde resultaten. De complete visie is te vinden in ons Meerjarenplan. Dit is de kern ervan:
Wij werken samen met onze leden voor mensen met vragen en zorgen over geldzaken. Daarbij zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met schuldeisers en ketenpartners dragen wij eraan bij dat mensen met schulden maatschappelijk mee kunnen blijven doen en toekomstperspectief kunnen ontwikkelen.

NVVK-leden

 • nemen acute schuldenstress weg;
 • werken met hulpvragers en schuldeisers aan een schuldenvrij bestaan;
 • dragen bij aan een duurzaam financieel gezonde situatie van de klant;
 • begeleiden hun klanten - als dat haalbaar is - zo snel mogelijk naar financiële zelfstandigheid;
 • werken vanuit een maatschappelijke missie;
 • zoeken de samenwerking met relevante organisaties en bedrijven;
 • werken voortdurend aan verbetering van hun resultaat.

Onze ambitie is dat in de komende jaren iedereen die financiële vragen, zorgen of problemen heeft, gebruik maakt van onze ondersteuning. We willen schulden voorkomen, beheersen en oplossen en vanuit professionele dienstverlening werken aan een schuldenzorgvrij Nederland.

Terug naar boven

Bredere vertegenwoordiging leden in bestuur

In 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten om een groter en breder samengesteld bestuur te vormen. Deze keus sluit aan op onze wens om de achterban beter te vertegenwoordigen. De uitbreiding betreft twee leden die gespecialiseerd zijn in maatschappelijk beschermingsbewind en een lid dat gespecialiseerd is in het verlenen van schuldhulp aan ondernemers. Het nieuwe bestuur kent momenteel een goede geografische spreiding. Er zitten leden in vanuit de private sector, er zijn bestuursleden die vooral particulieren & ondernemers vertegenwoordigen, gemeenten en kredietbanken zijn vertegenwoordigd en ook bewindvoerders maken deel uit van het bestuur. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter.

Het nieuwe bestuur heeft grote ambities op het gebied van financiële zorgverlening en bestaanszekerheid. Hiermee is de basis gelegd voor onze doelen voor 2020 en verder.

Nieuwe mensen op het bureau

En daarmee komen we bij de bemensing van het Verenigingsbureau. In juni 2019 vond de NVVK een nieuwe directeur in de persoon van Geert van Dijk. Voor de functie van communicatie-adviseur benoemden we Auke Schouwstra. In oktober volgde de benoeming van jurist Marieke van der Veen als senior beleidsadviseur, onder andere met de portefeuille bewind en budgetbeheer. In totaal werkten er in 2019 gemiddeld 7,3 FTE voor de vereniging.

Terug naar boven

Basisnorm Schuldhulpverlening

In heel Nederland een vergelijkbaar aanbod aan schuldhulp, zodat iedere inwoner de hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Dat beoogt de Basisnorm Schuldhulpverlening.
“Als NVVK zien we veel goede bedoelingen en prachtige initiatieven rond schuldhulp. Maar vaak blijven ze beperkt tot lokaal niveau”, is de waarneming van NVVK-beleidsadviseur Joeri Eijzenbach. “Sommige van die initiatieven zijn goed opschaalbaar naar een landelijk niveau. Samenwerking met SchuldenlabNL is dan de aangewezen weg.”

Wat is ‘toegang’?

Lokaal wordt er geworsteld met de uitvoering van een kaderwet als de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, weet Eijzenbach. De wet schrijft onder andere voor dat iedereen toegang moet hebben tot schuldhulp. “Het is belangrijk om daarbij te kijken vanuit de behoefte van de klant”, zegt hij. “Stel die behoefte voorop om zo te bepalen waar iemand aanspraak op kan maken. Vervolgens is dan wel de vraag: is ‘toegang’ een telefoonnummer beschikbaar hebben tussen 9 en 11 uur ’s morgens, of betekent ‘toegang’ dat er via zes verschillende media 24/7 bereikbaarheid is? De waarheid ligt in het midden.”

Samenwerking met VNG

De Tweede Kamer sprak op 14 februari uitgebreid over de ontwikkeling van zo’n Basisnorm tijdens een Algemeen Overleg. Staatssecretaris Van Ark merkte op dat de VNG hierin een logische partner is voor de NVVK. “Uiteraard pakten we die handschoen op en werkten we in 2019 eendrachtig aan de totstandkoming van de Basisnorm”, vertelt Eijzenbach. “In 2020 is hij door de VNG bestuurlijk vastgesteld. Daarmee is er een duidelijke schets voor de aanspraken die de klant heeft. Wij gaan nog een stap verder; in 2020 vertalen we de Basisnorm naar de NVVK-Belofte die al onze leden aan hun opdrachtgevers en hulpvragers doen.”

Terug naar boven

Kwaliteitskader

Het keurmerk van de branche kan een update gebruiken. Die conclusie trokken we in 2019 en we hebben een traject in gang gezet om de vernieuwing vorm te geven.
De NVVK groeit, onder andere door de aanmelding van nieuwe leden uit sectoren als bewindvoering en budgetbeheer. Een mooie ontwikkeling. Maar tegelijk wordt duidelijk dat ons huidige keurmerk, dat gebaseerd is op processen in de schuldhulpverlening, niet meer altijd voor iedereen past.

Wie de goede dingen doet, wie veilige dienstverlening biedt en daardoor bijvoorbeeld op digitaliseringsgebied voorloopt op het huidige NVVK-keurmerk, voldoet soms niet aan de regels die we in het verleden opstelden.

Daar spelen we op in door onze leden meer ruimte te bieden voor eigen innovaties binnen een Kwaliteitskader zoals we dat als vereniging willen gaan hanteren. Het Kwaliteitskader blijft vergezeld gaan van een driejaarlijkse audit en toetsing.

In 2019 zijn we begonnen met het formuleren van de uitgangspunten; in 2020 werken we verder aan deze ontwikkeling.

Terug naar boven

Professionalisering voor uitvoerders en managers

Met het samenwerkingsverband Schouders Eronder (SEO) en de beroepsverenigingen voor klantmanagers in de welzijnssector legden we in 2019 de fundamenten voor meer en betere samenwerking in het werken aan vakmanschap in de branche.
Zo begonnen we in 2019 met het opstellen van beroepscompetentieprofielen, die in de loop van 2020 worden opgeleverd. Daarna kan de branche erop reageren. Met de beroepsverenigingen werkten we aan verbreding van het aanbod aan studiedagen en (bij-) scholing aan schuldhulpverleners en klantmanagers.

De twee voornaamste beroepsverenigingen werken beiden aan beroepsregistratie. Als NVVK juichen we dat toe en waar mogelijk en nodig ondersteunen we dit proces.

Studiedagen

We hebben in 2019 zelf twee succesvolle studiedagen georganiseerd. De eerste had als thema ‘Kwaliteit van (schuld)dienstverlening. Wat kunnen wij doen om de klant beter te helpen?’ en behandelde de vraag hoe de kwaliteit van de dienstverlening voelbaar en aantoonbaar beter kan worden voor mensen met schulden. Ligt de sleutel bij vastgestelde werkprocessen of juist bij individuele kwaliteiten van de professional om daar flexibel mee om te gaan? Wat kan er beter aan de toegang tot de schuldhulpverlening? De tweede studiedag legde het accent op het beeld dat de buitenwereld (schuldeisers, hulpvragers, media) van ons heeft. Het succes van de schuldhulpverlening is tenslotte mede afhankelijk van de samenwerking met andere partijen en het vertrouwen dat we van onze omgeving krijgen.

Kennisplein

Met diverse kennispartners werkten we in 2019 ook aan de opbouw van een Kennisplein. Dat wordt een netwerk van vooral lectoraten en onderzoekers, kenniscentra en collega-brancheorganisaties. We bouwen er steentje voor steentje aan en werken van een plaatsje naar een plein. De tijd is rijp voor dit initiatief en op de basis die in 2019 is gelegd bouwen wij in 2020 verder met een breder inhoudelijk aanbod. Dat aanbod richt zich zowel op hulpverleners in de uitvoering als managers in de branche.

Terug naar boven

Bewindvoerders bij de NVVK

We verwelkomden in 2019 meerdere nieuwe leden. Een aantal lichten we er hier uit: in het afgelopen jaar meldden zich namelijk vier maatschappelijk werkende bewindvoerders als lid. Senturra Bewindvoering, Stichting CAV (opgericht in 1968 en actief in bewindvoering, schuldhulpverlening en budgetbeheer), Kompas Zuidlaren en Humanitas Financiële Hulpverlening sloten zich aan.

Financiële zorgverlening

Hun keus voor de NVVK versterkt de brugfunctie van de vereniging, dus we zijn blij met hun komst. ‘‘We gaan het binnen onze vereniging meer over financiële zorgverlening hebben dan alleen over bewindvoering, schuldhulpverlening of budgetbeheer als instrument’’, zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn er over.

Deze ontwikkeling was mede aanleiding om een extra beleidsadviseur te benoemen. Deze adviseur heeft speciale aandacht voor de branche van de bewindvoerders en budgetbeheerders.

Terug naar boven

In de media

Eén van de dingen die we ons voor 2019 voornamen was: laten horen en zien wat wij doen en wat het belang is van ons werk. Een overzicht:

15 januari 2019

Overheid laat zzp’ers in geldnood vaak in de kou staan

De Nederlandse overheid laat zzp’ers met schulden in de steek. Door weeffouten in de schuldhulp voor ondernemers krijgt een aanzienlijk deel van de zzp’ers in geldnood geen schuldhulpverlening. Terwijl de wet voorschrijft dat gemeenten inwoners in financiële nood moeten helpen. lees verder

28 januari 2019

Rotterdam moet weer voorop lopen
in schuldhulpverlening

Rotterdam moet weer een voorbeeldstad worden, wat betreft de aanpak van armoede in de stad. Dat stelt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en voormalig wethouder Sociale Zaken Rotterdam. lees verder

29 januari 2019

Liander maakt zich zorgen dat klanten energierekening niet kunnen betalen

De grootste netbeheerder van Nederland, Liander, maakt zich zorgen over huishoudens die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Met name voor huishoudens met een laag inkomen heeft de hele overgang naar duurzame energie grote consequenties. lees verder

17 februari 2019

Gemeenten moeten bij schuldhulpverlening niet alleen naar de regeltjes kijken

Joke de Kock kun je met recht een expert noemen op het gebied van schuldhulpverlening. Ze is erevoorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, waar ze 7 jaar voorzitter was. Ook heeft ze een lange staat van dienst bij de gemeentelijke schuldhulpverlening in Tilburg. Als erevoorzitter is ze kritisch over de rol die de overheid speelt bij mensen met problematische schulden. Lees verder

21 februari 2019

Tweemaal is scheepsrecht in nieuwe schuldenwet

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) wil dat gemeenten na het ontvangen van twee signalen zelf contact met schuldenaars kunnen opnemen. Voorstellen voor de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die dat mogelijk moeten maken, zijn ter internetconsultatie gepubliceerd. lees verder

26 februari 2019

KPN kiest voor soepelere procedures voor klanten met schulden

KPN heeft afspraken gemaakt met schuldhulpverleners om de rompslomp rond betalingsregelingen en incassoprocedures aanzienlijk te verminderen. Het stapelen van kosten wordt daarmee teruggebracht en betalingsregelingen worden sneller getroffen. lees verder

2 maart 2019

'Schuldenaanpak maakt overheid tot monster'

Veel mensen die in de schulden zitten, komen daar onmogelijk weer uit en het schuldenbeleid van de overheid helpt niet. Dat zegt Ruud van den Tillaar, bestuurder en adviseur van verschillende schuldhulporganisaties in Dit is de Dag in reactie op de nieuwe documentaire: Lost Boys, vijf jaar later, over een jonge man die in de schulden zit. lees verder

27 maart 2019

Breed moratorium schulden ‘dode letter’

Ongeveer twee jaar na invoering blijkt het breed moratorium op schuldeninning allesbehalve de noodknop voor schuldstabilisatie te zijn waarvoor het was bedoeld. Gemeenten krijgen aanvragen niet langs de rechter. De NVVK pleit daarom voor een gemeentelijke bevoegdheid om in ieder geval overheidsschuldeisers tijdelijk on hold te zetten. lees verder

01 april 2019

Hoe Jori's schuld van 8000 euro uiteindelijk tot een kaakabces leidde

"Ik had een gaatje in mijn kies, maar geen geld en geen aanvullende verzekering meer. Daardoor durfde ik er niet mee naar de tandarts te gaan. Dat gaatje werd een gigantisch kaakabces", zegt Jori (22). Aan Jori's tandproblemen lag een schuld ten grondslag van 8000 euro. En met haar zijn er velen. Vorig jaar klopten 10.000 jongeren met geldproblemen aan bij een hulpverlener, blijkt uit een peiling van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverleners. lees verder

01 april 2019

Aantal jongeren in schuldhulpverlening verdubbeld

Het aantal jongeren dat gebruik maakt van schuldhulpverlening is tussen 2017 en 2018 verdubbeld, meldt de NVVK naar aanleiding van een ledenpeiling op verzoek van NOS op 3. De kenmerken van de groep jongeren in de schuldhulpverlening zijn ook ingrijpend veranderd. lees verder

09 april 2019

Anya helpt Amersfoorters met geldproblemen: ‘Schuld kan echt iedereen treffen’

Het aantal mensen met schulden neemt nog steeds toe. De Amersfoortse schuld­hulpverleenster Anya Wiersma (46) ziet de effecten van schulden op het dagelijks leven. Probeer maar eens rond te komen van 50 euro per week. lees verder

10 april 2019

Veertien Twentse gemeenten gaan samen schuldenproblematiek te lijf

Om schulden van inwoners voortaan in een vroeg stadium te signaleren, slaan de veertien Twentse gemeenten de handen ineen. Woensdagmiddag ondertekenden zij in Enschede een convenant met 23 ‘vaste-lastenpartners’. „Geen vervelende incassoregelingen of beslagleggingen; maar maatwerk, afgestemd op de inwoner.” lees verder

11 april 2019

'Schuldhulpverlening lastig voor studenten met schulden'

In ons onderzoek Schulden hebben we tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan jongeren, terwijl ook in deze groep van de samenleving schulden een probleem zijn. Sterker nog: het is voor jongeren met schulden vaak lastig om schuldhulpverlening te krijgen als ze nog studeren. Dat zegt de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverleners en sociale kredietbanken. De minister en staatssecretaris verwachten in de toekomst meer jongeren met schulden. ” lees verder

26 april 2019

‘Voorkom zwartrijden: geef schuldenaars gratis treinkaartje’

‘Laat mensen met grote schulden jaarlijks een aantal keer gratis met de trein reizen.’ Dat zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Hij roept de Nederlandse Spoorwegen op de kosten daarvan voor haar rekening te nemen. ‘Dan hoeven deze mensen niet meer in de verleiding te komen om zwart te reizen als ze een keer naar een sollicitatiegesprek moeten of op bezoek willen bij hun kinderen aan de andere kant van het land.’” lees verder

26 april 2019

‘Schuldenaren sneller helpen; ze kosten samenleving miljard per jaar’

‘Een pijnlijk punt,’ noemt advocaat en docent saneringsrecht Arnoud Noordam het teruglopen van het aantal mensen in de wettelijke schuldsanering. Volgens hem stokt het systeem vooral bij gemeenten en dat moet veranderen. Hij pleit er daarom voor om in de wet op te laten nemen dat de verplichte onderhandelingen met schuldeisers (het minnelijk traject) niet langer dan 9 maanden mogen duren. ‘Als het dan niet lukt om het voor elkaar te krijgen, dan moet de gang naar de rechter worden gemaakt voor een wettelijke sanering.’” lees verder

08 mei 2019

'STUDENTEN ONVOLDOENDE GEWEZEN OP RISICO'S VAN STUDIELENINGEN'

Veel studenten wordt niet voldoende gewaarschuwd dat als ze geld lenen voor hun studiefinanciering dat eigenlijk een forse lening is, zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldenhulpverlening en sociaal bankieren. 'Als je normaal gesproken een lening aangaat zie je 'pas op, geld lenen kost geld', bij DUO staat 'u hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook'. Je hebt niet door waar je in de toekomst in belandt.'” lees verder

16 mei 2019

Gemeenten kunnen grote aantallen mensen met schulden niet aan

Gemeenten kunnen de grote aantallen mensen die hulp nodig hebben met hun schulden niet aan. Ze zien zó veel mensen in de financiële penarie zitten dat ze veel meer mensen moeten helpen dan mogelijk is. lees verder

21 mei 2019

Maak studenten bewuster van de risico's van schulden

Studenten moeten betere voorlichting krijgen over de gevolgen van een hoge studieschuld, meent Marco Florijn, voorzitter van de NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). lees verder

27 mei 2019

Een hogere rente op je studielening, wat betekent dat? Vier vragen en antwoorden

De Eerste Kamer debatteert dinsdag over het plan om de rente op studieleningen te verhogen. Wat heeft dit voor gevolgen voor lenende studenten? Vier vragen en antwoorden. lees verder

31 mei 2019

NVVK VERBAASD OM MINDER AANMELDINGEN

Het aantal aanmeldingen bij schuldhulpverleners daalde in 2018 met ongeveer 8,5 procent naar 86.200, meldt de NVVK in haar jaarcijfers. De vereniging van schuldhulpverleners en sociale kredietbanken vindt dat de daling vooral laat zien dat de toegang nog laagdrempeliger moet zijn. lees verder

31 mei 2019

Fors minder mensen bij schuldhulpverlening, maar aantal mensen met schulden neemt niet af

Tien procent minder mensen heeft afgelopen jaar een beroep gedaan op schuldhulpverlening, blijkt uit cijfers van schuldhulpverleners van de NVVK. Dat klinkt als goed nieuws, maar de vereniging vermoedt dat het werkelijke aantal mensen met schulden ‘aanzienlijk hoger’ ligt. lees verder

31 mei 2019

Minder mensen bij schuldhulpverlening, gemiddelde schuld stijgt

Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening is het afgelopen jaar gedaald. Uit cijfers van brancheorganisatie van schuldhulpverleners NVVK blijkt dat in 2018 86.200 nieuwe mensen zich meldden met schulden. Een jaar eerder waren dat er nog 94.200. lees verder

04 juni 2019

Aantal aanmeldingen bij schuldhulpverlening daalt, maar veel schuldenaren blijven onvindbaar

Afgelopen jaar daalde het aantal nieuwe aanmeldingen bij schuldhulpverlening met tien procent. Deskundigen verwachten echter dat er veel meer huishoudens kampen met problematische schulden. lees verder

07 juni 2019

‘SCHULDHULPVERLENING LOOPT IN DE SOEP’

Leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageren kritisch naar aanleiding van de conclusies uit het rapport van Berenschot over de werking van het schuldhulpverleningsstelsel. Daarin concluderen de onderzoekers dat gemeenten in de huidige setting niet gericht zijn op het schuldenvrij maken van cliënten. Ook de NVVK roept op tot verbetering. lees verder

26 juni 2019

ROTTERDAMSE RECHTER PASSEERT PARTICIPATIEWET

De Rotterdamse rechtbank dwingt de gemeente Rotterdam om mee te werken met een schuldenregeling voor een vrouw met een fraudeschuld. Die uitspraak gaat recht tegen artikel 60c van de Participatiewet in. Dat schrijft voor dat een gemeente niet mag meewerken aan regelingen van schulden die zijn ontstaan doordat uitkeringsontvangers de inlichtingenplicht hebben geschonden.lees verder

23 juli 2019

RECHTER DRUKT VOOR HET EERST NOODKNOP SCHULDEN IN

De rechtbank Rotterdam heeft als eerste een aanvraag voor een breed moratorium op schuldeninning toegewezen. Eind maart werd hardop gevreesd dat het instrument een dode letter is.lees verder

26 juli 2019

Voor het eerst drukt rechter op de noodknop: schuldenaar krijgt adempauze

Voor het eerst in de geschiedenis geeft de rechter een schuldenaar zes maanden adempauze. In het verleden werden verzoeken hiertoe niet gehonoreerd.lees verder

26 juli 2019

RECHTER BESLUIT: ADEMPAUZE VOOR SCHULDENAAR

Voor het eerst heeft een rechter tegen deurwaarders gezegd dat zij een schuldenaar zes maanden met rust moeten laten. Die mogelijkheid bestond al twee jaar, maar nog nooit maakte een rechter daar gebruik van. Tot nu dus. Volgens Marco Florijn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening (NVVK), is het goed dat de regel nu is toegepast, maar kan er nog een hoop worden verbeterd.lees verder

08 oktober 2019

Centrale aanpak van de overheid om schulden af te lossen moet 'schuldenstress' voorkomen

Mensen met problematische schulden zien door de bomen vaak het bos niet meer. Om het schuldeigenaren makkelijker te maken uit de rode cijfers te komen, wil de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) dat er een nationaal overheidsfonds komt.lees verder

08 oktober 2019

Hulpverleners: jongeren steeds vaker in problemen door schulden bij overheid

Achterstanden bij de zorgverzekering, problemen met toeslagen of het terugbetalen van studiekosten. Jongeren met schulden hebben die schulden steeds vaker bij de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws met ons publiek. "Het is voor iedereen lastig, maar voor jongeren in het bijzonder"lees verder

08 oktober 2019

Nationaal fonds moet schuldenproblematiek halt toe roepen

De NVVK, vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren wil een landelijk overheidsfonds om die mensen te kunnen helpen. Zijn daarmee straks alle schulden de wereld uit? Geert van Dijk, directeur van de NVVK en VVD-Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer zijn hierover te gast bij EenVandaaglees verder

10 oktober 2019

Investeren in schuld voorkomt veel ellende

Tijdig ingrijpen bij groeiende schulden voorkomt ellende en bespaart overheid en burgers veel, schrijft Geert van Dijk, directeur bij NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. lees verder

10 oktober 2019

Energiereus Vattenfall schaart zich achter overheidsfonds voor schuldsanering

Een overheidsfonds dat schulden afkoopt kan op veel steun rekenen uit de politiek. Nu toont ook energieleverancier Vattenfall zich enthousiast.lees verder

10 oktober 2019

ChristenUnie en de PvdA willen schulden opkopen via fonds

De overheid moet mensen met problematische schulden lucht geven door de oprichting van een nationaal schuldenfonds. Door schulden op te kopen worden agressieve incassobureaus de pas afgesneden en kunnen schuldenaren zich uit hun vaak hopeloze situatie werken, stellen ChristenUnie en PvdA.lees verder

10 oktober 2019

'Laat fonds probleemschulden huishoudens opkopen'

ChristenUnie en PvdA willen dat er een fonds komt dat risicovolle of problematische schulden van huishoudens opkoopt.lees verder

11 oktober 2019

Wie wordt schuldhulpverlener van 2019: Ilona, Marry of Roy?

De drie finalisten voor de verkiezing Schuldhulpverlener van het jaar 2019 zijn bekend. Wordt het Ilona van Beusekom (Sociaal Werk Drechtsteden), Marry van Koot (Westerbeek COD) of Roy Spiertz (Kredietbank Limburg)?lees verder

16 oktober 2019

Twee Eindhovense daklozen werken zich uit de schulden - nu al die anderen nog

Nederland telt veel regels die het moeilijk maken om van problematische schulden af te komen - al helemaal als je dakloos bent. De organisaties Springplank en MET zijn er nu toch in geslaagd om twee Eindhovense daklozen de kans te bieden om zich uit de schulden te werken.lees verder

18 oktober 2019

In één oogopslag inzicht in al je schulden

Mensen met schulden krijgen meer inzicht in hun financiële situatie. Wie inlogt op de website schuldenwijzer.nl krijgt in één oogopslag inzicht in alle openstaande schulden bij deurwaarders. Dat moet hen helpen orde te scheppen in de financiële chaos.lees verder

18 oktober 2019

Meer dan de helft van de gedupeerde DSB-leners na tien jaar nog lang niet uit de ellende

Meer dan de helft van de DSB-klanten die tien jaar geleden in financiële problemen raakten vanwege een afgesloten hypotheek of lening, heeft vandaag de dag nog problematische schulden.lees verder

01 november 2019

Vragenuur schuldhulpverlening

01 november 2019

Karin & Geert

KARIN VAN NULAND EN GEERT VAN DIJK. DE EEN ADVISEUR SCHULD- HULPVERLENING BIJ STIMULANSZ. DE ANDER DIRECTEUR VAN DE NVVK, DE VERENIGING VOOR SCHULDHULPVERLENING EN SOCIAAL BANKIEREN. ZE PRATEN OVER HET ONZICHTBARE LEGIOEN SCHULDENAREN. VAN DE 700.000 MENSEN MET PROBLEMATISCHE SCHULDEN ZIJN ER SLECHTS 200.000 IN BEELD BIJ DE SCHULDHULPVERLENING. WAAR ZIJN DIE OVERIGE 500.000? OVER TABOES, IMAGOKWESTIES EN ERVARINGSDESKUNDIGHEID. EN OVER DE AMBTENAAR 3.0. lees verder

09 november 2019

Ilona is schuldhulpverlener van het jaar: ‘De schaamte is vaak groot, maar schulden zijn geen schande’

Ze zit nog maar kort in het vak, maar de collega's van Ilona zien in haar de schuldhulpverlener van het jaar. Ze won de prijs van Schouders Eronder, dat vakmanschap stimuleert.lees verder

12 december 2019

Gemeente Arnhem scheldt schulden van honderden inwoners kwijt

Honderden Arnhemmers beginnen het nieuwe jaar met een schone lei: de gemeente scheldt hun schulden kwijt, als onderdeel van nieuw beleid dat op 1 januari ingaat. Het gaat om inwoners die al drie jaar lang met een betalingsregeling van hun schuld proberen af te komen, maar bij wie dat nog niet is gelukt.lees verder

17 december 2019

BOETE-PARDON BIJ PROBLEMATISCHE SCHULDEN

Wie vorderingen van overheidsinstanties niet of te laat betaalt, krijgt al snel een boete. Ook mensen die al diep in de schulden zitten, krijgen daarmee te maken. Een nieuwe wet moet daar een eind aan maken, vindt Dick van Maanen, directeur van Stadsring51.lees verder